שפּראַך‎ > ‎

ווערטערביכער


Jüdischteutsches Wörterbuchlein welches meistens aus den bey dem Jüdischen Instituto edirten Schriften colligirt und dem Gebrauch derer welche solche Schriften verstehen lernen Und Die christliche Wahrheit unter den Juden so wohl mündlich als schriftlich bekant machen helfen wollenHalle : Jüdisches Institut, 1736

1764 ,האנד לעקסיקאן: אודר זאמלונג איינר מענגי לאטיינישר פראנצעזישר אונʹ איטאליענישר ווערטרן ... / פון איינם שרייב ערפאהרנן וואול עקסאמינירנד הערויז געגעבן ווארד, נירענבערגןא. נ. פינסקי, זשארגאנישעס פרעמד-ווערטער-בוך, בוכהאַנדלונג "יזראַעליט": ווילנע, 1910

א. ב. ראזענשטיין, פרעמד-ווערטער-בוך, פארלאג "ביכער פאַר אַלע", קרינסקי, וואַרשע, 1914 (זען אויך: איבערדרוק פון 1919)


א. ל. ביסקאָ, מלון (מלא ושלם) יהודי-עברי, [נ]הגה בכתב ע"י הד"ר י. מ. זלקינד, הוצאת א. גיטלין: וואַרשע, 1928-9

ב. ראָכקינד, ה. שקליאַר, יידיש-רוסישער ווערטערבוך, פאַרלאַג פון דער וויסנשאַפט ־אַקאַדעמיע פון ווססר, מינסק, 1940

נחום סטוטשקאָוו, דער אוצר פון דער יידישער שפראך, אונטער דער רעדאַקציע פון מאַקס וויינרייך, ייוואָ: ניו  ־יאָרק, 1950

מרדכי צאַנין, פולער יידיש  ־העברעישער ווערטערבוך, ה. לייוויק פאַרלאַג, תל אביב, 1982 (ערשטע אויפלאַגע: "לעצטע נייעס", תל אביב, 1960)

רוסיש-יידישער ווערטערבוך (סאָוועטישער אויסלייג), מאָסקווע, 1984

דמיטרי טישטשענקא, יידיש-רוסישער ווערטערבוך, קיעוו, 2019