Interview Category

A True “Khosid”

Khust, Ukraine

Left Behind

Khust, Ukraine

A Piece of Bread

Tulchyn, Ukraine

A Pair of Shoes

Bershad, Ukraine

Rebbe, Reb Shneyer

Khmelnytskyy, Ukraine

A Small Ladder to Heaven

Mykolayiv, Ukraine

Tsezeyt un tseshpreyt (Scattered and dispersed)

Tulchyn, Ukraine

A Coachman’s Song

Vinnytsya

I’m leaving you my dear in-laws

Vinnytsya, Ukraine

Vanity of Vanities

Vinnytsya, Ukraine

Inside the Ghetto

Tulchyn, Ukraine

The Zogerin (the Synagogue Prompter)

Berdychiv, Ukraine

Let It Be Enough!

Bershad, Ukraine

Oreme pleytim (Poor Refugees)

Zhytomyr, Ukraine

Zits ikh mir in kretshme (I’m sitting in the Tavern)

Kolomyya, Ukraine

Oy mayn libe Basarabye (My Beloved Bessarabia)

Chisinau, Moldova

Aheym, briderlekh, aheym (Homeward, brother, homeward)

Tulchyn, Ukraine

Ekhod mi yoydeo (Who knows one)

Kolomyya, Ukraine

Oy vey tsu mayne yorn (Woe to my years)

Khmelnytskyy, Ukraine